Instagram Logo Befundauskunft: 0335 5581-100

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest:

IMD Labor Oderland GmbH
MVZ Ärztliches Labor Dr. Frank Berthold und Kollegen
Am Kleistpark 1
15230 Frankfurt (Oder)
tel.: 0335 5581100
e-mail: kontakt@imd-oderland.de


Inspektorem ochrony danych jest:

IMD Labor Oderland GmbH
Thomas Herfort, M.Sc.
Am Kleistpark 1
15230 Frankfurt (Oder)
e-mail: datenschutz@imd-oderland.de

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych oraz innych poufnych treści (np. zamówienia lub zapytania do administratora) niniejsza strona internetowa stosuje bezpieczny protokół SSL/TSL. Bezpieczne połączenie internetowe można rozpoznać po zapisie „https://“ oraz po ikonie kłódki przy adresie strony w przeglądarce.


Informacje ogólne o przetwarzaniu danych

Zakres przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników co do zasady tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej oraz udostępnienia naszej oferty i usług. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników następuje co do zasady tylko po udzieleniu zgody przez użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody ze względów faktycznych nie jest możliwe lub przetwarzanie danych znajduje oparcie w przepisach prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadkach, w których na przetwarzanie danych osobowych uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) unijnego ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W przypadkach przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy, której to Państwo jesteście stroną, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.  

O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zobowiązań prawnych, którym podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne ze względu na ochronę uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotu danych nie mają charakteru nadrzędnego wobec wcześniej wymienionego interesu, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Usunięcie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokuje się do nich dostęp wówczas, gdy ustaje cel ich przechowywania. Ponadto przechowywanie danych może mieć miejsce wówczas, gdy zostało to przewidziane w ustawach lub innych przepisach. Blokowanie dostępu do danych lub ich usuwanie następuje również wówczas, gdy upływa nakazany termin ich przechowywania, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.


Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika (logów)

Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej nasz system rejestruje automatycznie dane i informacje o systemie komputerowym urządzenia wywołującego stronę internetową. Pobierane są następujące dane:

 • nazwa wywoływanej strony,
 • data i godzina wywoływania,
 • ilość transferowanych danych w bajtach,
 • źródło/odnośnik, z którego trafiliście Państwo na naszą stronę internetową,
 • wykorzystywana przeglądarka internetowa,
 • wykorzystywany system operacyjny,
 • adres IP użytkownika (ewentualnie w sposób zanonimizowany).

Dane te są również zapisywane w pliku dziennika (logu) naszego systemu. Dane te nie są zapisywane wraz z innymi danymi osobowymi dotyczącymi osoby użytkownika.

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych oraz logów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego wyświetlenia strony internetowej na urządzeniu użytkownika. Z tego powodu adres IP użytkownika musi być zapisany na czas trwania sesji.
Zapisywanie danych w plikach dziennika następuje w celu zapewnienia funkcjonalności strony. Ponadto dane te służą nam do jej optymalizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów techniczno-informatycznych.
Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do celów marketingowych.
Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Czas przechowywania 

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celów, w których zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych niezbędnych do prawidłowego wyświetlenia strony internetowej następuje to wraz z zakończeniem sesji.

W przypadku danych zapisanych w plikach dziennika następuje to najpóźniej po upływie siedmiu dni. Może mieć miejsce przechowywanie w dalszym zakresie. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub szyfrowane w taki sposób, by przyporządkowanie ich do klienta nie było już możliwe.


Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek)

Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej bądź przez przeglądarkę internetową lokalnie w urządzeniu użytkownika. Jeżeli użytkownik wywołuje daną stronę, to plik cookie może zostać zapisany w jego urządzeniu. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym otwarciu strony internetowej.

Korzystamy z plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby wywołująca ją przeglądarka mogła zostać zidentyfikowana także po zmianie strony.

Ponadto wykorzystujemy pliki cookie, które pozwalają na analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników.

Przy wyświetleniu strony internetowej użytkownik jest informowany o stosowaniu plików cookie w celach analitycznych oraz proszony o udzielenie zgody na przetwarzanie w tym zakresie jego danych osobowych. Jednocześnie wskazujemy na niniejszą Politykę prywatności.

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu plików cookie do celów analitycznych po udzieleniu na to zgody użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Cel przetwarzania danych

Celem stosowania niezbędnych z technicznego punktu widzenia plików cookie jest ułatwienie korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie będą działać bez użycia plików cookie. Funkcje te wymagają, aby przeglądarka została zidentyfikowana również po zmianie strony. Dane użytkowników zgromadzone za pomocą tych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profilów użytkowników.

Korzystanie z plików cookie umożliwiających analizę pozwala podnieść jakość naszej strony internetowej i jej treści. Dowiadujemy się przez to, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i w ten sposób możemy ją optymalizować. Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Czas przechowywania, sprzeciw i możliwość usunięcia

Pliki cookie są zapisywane lokalnie na urządzeniu użytkownika oraz są nam przekazywane. Jako użytkownicy mają Państwo pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce lub zastosowanie tzw. blokera treści (content blockers) można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Już zapisane pliki cookie można usunąć w każdej chwili. Może to również odbywać się automatycznie. W przypadku wyłączenia stosowania plików cookie na naszej stronie internetowej z niektórych funkcji nie będzie można korzystać w pełnym zakresie.


Kontakt e-mailowy

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Podstawą prawną przetwarzania danych, które są przekazywane nam podczas przesyłania wiadomości e-mail, jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Cel przetwarzania danych

Nawiązanie z nami kontaktu jest możliwe poprzez podany adres e-mailowy. W takim przypadku zapisujemy dane osobowe użytkownika przekazane nam pocztą elektroniczną. W tym zakresie nie przekazujemy danych osobom trzecim. Dane przetwarzamy wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji.
Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z formularza kontaktowego służy wyłącznie prowadzeniu korespondencji. W przypadku skontaktowania się z nami pocztą elektroniczną cel przetwarzania stanowi również nasz uzasadniony interes.
Pozostałe dane osobowe, które zostały przetworzone podczas procesu wysyłania wiadomości, służą zapobieganiu nadużyć formularzy kontaktowych i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów techniczno-informatycznych.

Czas przechowywania 

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przekazanych nam w ramach formularza kontaktowego lub pocztą elektroniczną, jest to moment, w którym komunikacja z danym użytkownikiem została zakończona. Komunikację uważa się za zakończoną wówczas, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Dane osobowe, które zostały dodatkowo przekazane nam podczas procesu wysyłania wiadomości, są usuwane najpóźniej po upływie siedmiu dni.

Sprzeciw i możliwość usunięcia

Możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W razie nawiązania z nami kontaktu e-mailowego możecie Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu przez nas Państwa danych osobowych. Wówczas nie będziemy mogli kontynuować korespondencji.

W takim przypadku wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane podczas nawiązywania kontaktu, zostaną usunięte.


Korzystanie z Google Maps

Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z formularza kontaktowego służy wyłącznie prowadzeniu korespondencji. W przypadku skontaktowania się z nami pocztą elektroniczną cel przetwarzania stanowi również nasz uzasadniony interes.
Pozostałe dane osobowe, które zostały przetworzone podczas procesu wysyłania wiadomości, służą zapobieganiu nadużyć formularzy kontaktowych i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów techniczno-informatycznych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane, to jesteście Państwo osobami, których dane dotyczą w myśl przepisów RODO i w związku z tym przysługują Państwu wobec nas, jako administratora danych, następujące prawa:

Prawo dostępu do informacji

Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania potwierdzenia, czy są przez nas przetwarzane Państwa dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania następujących informacji:

 • cele przetwarzania danych osobowych;
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dane osobowe;
 • planowany okres przechowywania Państwa danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, o prawie ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszelkie dostępne informacje o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od osoby, której dane dotyczą;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania informacji o tym, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym możecie Państwo żądać udostępnienia informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

Prawo do sprostowania danych

Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia

Możecie Państwo zażądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani te dane niezwłocznie usunąć, jeżeli spełniona jest jedna z następujących przesłanek:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w innych sposób przetworzone.
 • Państwo cofnęli zgodę, a nie ma innej prawnej podstawy przetwarzania.
 • Wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i brak jest innych nadrzędnych uzasadnionych podstaw przetwarzania, lub wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Państwa dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie Państwa danych osobowych jest konieczne do spełnienia prawnych zobowiązań wynikających z prawa unijnego lub prawa krajów członkowskich, któremu podlegamy.
 • Państwa dane osobowe zostały pobrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacje przekazywane osobom trzecim

Jeżeli upubliczniliśmy Państwa dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia na podstawie art. 17 ust. 1 RODO, to przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów realizacji podejmiemy odpowiednie działania, także natury technicznej, aby poinformować administratorów danych osobowych, iż Państwo jako osoba, której dotyczą dane, zażądali od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia nie przysługuje, o ile przetwarzanie jest niezbędne:

 • do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego zobowiązania wymagającego przetwarzania danych wynikającego z prawa unijnego lub prawa krajów członkowskich, któremu podlegamy, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;
 • z uwagi na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz lit. i), jak również art. 9 ust. 3 RODO;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na podstawie art. 89 ust. 1 RODO, o ile jest prawdopodobne, że prawo wymienione w podpunkcie a) uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację tych celów przetwarzania, lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.


Prawo do informacji

Jeżeli skorzystaliście Państwo z prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, wówczas powiadomimy wszystkich odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały ujawnione, o sprostowaniu, ich usunięciu lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiązałoby się z niewspółmiernie wysokim nakładem. Ponadto możecie Państwo żądać od nas informacji o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych

Macie Państwo prawo otrzymać od nas dane osobowe, które Państwo dotyczą i które nam przekazaliście, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując to prawo możecie Państwo ponadto żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.


Prawo do sprzeciwu 

Z powodów wynikłych ze szczególnej sytuacji macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń prawnych.
W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE możecie Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.


Prawo do wycofania wyrażonej zgody w zakresie ochrony danych

Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę w zakresie ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie wymaga zachowania określonej formy i w miarę możliwości powinno być zaadresowane do wyżej wymienionego inspektora ochrony danych.IMD Ajax Loader